Historia Polski

Najstarsze ślady osady biskupińskiej na polskich ziemiach pochodzą najprawdopodobniej z roku 783 przed nasza erą. Państwo powstało w drugiej połowie dziesiątego wieku. Ważnym rokiem w historii naszego kraju był rok 966, wtedy bowiem miał miejsce chrzest. Za pierwszego władcę uznaje się Mieszka I-go, króla natomiast jego syna, Bolesława Chrobrego. W pierwszej połowie kraj został podzielony. Rozbicie to było wynikiem podziału ziem polskich między synów króla Bolesława Krzywoustego. Zjednoczenie nastąpiło blisko dwieście lat później. Dynastia Piastów wygasła po śmierci jednego z najpopularniejszych królów- Kazimierza III Wielkiego. W wieku piętnastym jedną z ważniejszych dat należy uznać rok 1410, a konkretnie bitwę pod Grunwaldem. W roku 1596 powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów, było to wynikiem Unii lubelskiej z Litwą. Często okres ten uważa się za „złoty wiek”, bowiem Rzeczpospolita była wtedy największym państwem na Starym Kontynencie. Z wiekiem siedemnastym kojarzą się konflikty ze Szwecją, Rosja a także Kozakami. W wieku osiemnastym najważniejszą datą jest oczywiście data uchwalenia Konstytucji 3 maja ( rok 1791). Ten okres to także trzy rozbiory Polski, które zostały dokonane przez Austrię, Rosje oraz Prusy. Niepodległość uzyskaliśmy w roku 1918, po I wojnie światowej. Współczesne granice naszego kraju to „wynik: II wojny światowej, w której nasz kraj poniósł największe straty ludnościowe. Okres od zakończenia tej wojny do roku 1989 nazywany jest okresem PRL. Od roku 1989 mamy tak zwaną III Rzeczypospolitą.