Litosfera

Złoża magmogeniczne

Złoża magmogeniczne

Złoża magmogeniczne to złoża, które powstają w wyniku krzepnięcia i krystalizacji magmy oraz jej resztek gazowych i ciekłych. Na skutek przeobrażenia magmy spowodowanego zmianą temperatury i ciśnienia albo wchłaniania innych skał następuje koncentracja pewnych składników w jednym miejscu. Dotyczy to…

Złoża osadowe

Złoża osadowe

Złoża osadowe powstają w wyniku procesów zachodzących na powierzchni ziemi pod wpływem wietrzenia, transportu i osadzania. Z rozkruszonych skał zostają wypłukane lub wyługowane składniki łatwiej rozpuszczalne, natomiast na miejscu pozostają trudniej rozpuszczalne. W ten sposób mogą powstawać złoża złota rodzimego,…

Minerały

Minerały

Minerały i skały, które mogą być użytkowane bezpośrednio lub jako surowce dla przemysłu określa się mianem surowców mineralnych. Należą do nich ciała stałe (węgiel, rudy, sól), ciecze oraz gazy. Występowanie użytecznych minerałów i skał na kuli ziemskiej nie jest równomierne.…

Skały osadowe

Skały osadowe

W zależności od sposobu powstawania oraz czynników, które uczestniczyły w ich tworzeniu, skały osadowe dzielą się na: okruchowe, pochodzenia organicznego i pochodzenia chemicznego. Skały osadowe okruchowe – Powstają w wyniku nagromadzenia składników mineralnych pochodzących ze zniszczenia skał poprzednio istniejących. Gromadzą…

Skały magmowe

Skały magmowe

Skały magmowe są to utwory, które powstały ze stopu magmatycznego, czyli z ruchliwej, gorącej materii znajdującej się we wnętrzu Ziemi. Podstawowym składnikiem tej materii jest stop krzemionkowy oraz glinokrzemiany z rozpuszczonymi gazami i przegrzanymi roztworami wodnymi. Charakter skały magmowej zależy…

Rodzaje skał

Rodzaje skał

Ze względu na sposób, w jaki powstawały skały, czyli na genezę, dzielą się one na: Skały magmowe, które powstały przez zastygnięcie ognisto-płynnego stopu, czyli magmy. Skały osadowe, powstające na lądzie lub w wodzie przez gromadzenie cząsteczek mineralnych pochodzących ze zniszczenia…