Złoża magmogeniczne

Złoża magmogeniczne to złoża, które powstają w wyniku krzepnięcia i krystalizacji magmy oraz jej resztek gazowych i ciekłych. Na skutek przeobrażenia magmy spowodowanego zmianą temperatury i ciśnienia albo wchłaniania innych skał następuje koncentracja pewnych składników w jednym miejscu. Dotyczy to magnetytu, niklu, miedzi, platyny, granitów i innych. Z krystalizacji pozostałości magmy tworzą się pierwiastki bardzo rzadkie w skorupie ziemskiej, występujące w postaci żył i gniazd. Powstaje w ten sposób wiele kamieni szlachetnych, także złoto. Cynk, ołów, miedź, rtęć, żelazo i wiele innych minerałów. Znaczne skupiska minerałów mogą powstawać także wskutek wydzielania się substancji mineralnych bezpośrednio z par i gazów wulkanicznych, np. siarka.