Rzeki

Wszystkie wody płynące powstałe w naturalny sposób noszą nazwę cieków. Większe cieki, otrzymujące wiele dopływów w postaci strug, strumieni, potoków, noszą nazwę rzek. Wszystkie wymienione cieki mogą brać początek z bagien, jezior, źródeł, lodowców. Cieki spływające po powierzchni terenu mogą być także wzbogacone o wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych lub z zasilania przez wody podziemne.
Ilość płynącej wody na ogół wzrasta wraz z oddalaniem się od miejsca wypływu, gdyż pojedyncze cieki łączą się ze sobą i tworzą system rzeczny. System rzeczny tworzy więc rzeka główna wraz z dopływami. Obszar, z którego zbierają wody cieki danego systemu rzecznego, nosi nazwę dorzecza; natomiast obszar, z którego wody spływają do jednego zbiornika wodnego, nazywa się zlewiskiem.