Podział map

Mapy można podzielić ze względu na kilka zastosowań i przeznaczeń. Do najważniejszych należą mapy: ogólnogeograficzne (zalicza się do nich: topograficzne wielkoskalowe, topograficzne średnioskalowe, topograficzne małoskalowe oraz przeglądowe). Kolejnym rodzajem map są mapy tematyczne. Wyróżnia się mapy społeczno gospodarcze (gdzie na mapie gospodarczej oznacza się: mapę zasadniczą, podstawowe zagospodarowania terenu, komunikację, gospodarkę mieszkaniową, przemysł, rolnictwo, usługi). Natomiast społeczne elementy na mapie tematycznej to: demograficzne, czy nawet patologi społecznych. Są to już bardzo szczegółowe rodzaje map. Z rodzajów map można jeszcze wyznaczyć takie, które określają warunki przyrodnicze takie jak np. dotyczące klimatu, gleb, szaty roślinnej, zwierzą, czy rzeźby terenu. Mapę można podzielić także ze względu na skalę. Wyróżniamy mapy zasadnicze (skala od 1:500 do 1:5000), mapy topograficzne (skala od 1:5000 do 1:200000), mapy przeglądowo-topograficzne (skala 1:200000 do 1:000000), oraz mapy przeglądowe, gdzie skala jest większa niż 1:1000000.