Atmosfera

Atmosferą nazywamy powłokę Ziemi złożoną z mieszaniny gazów, zwanych inaczej powietrzem atmosferycznym. Powietrze suche i czyste, zalegające przy powierzchni Ziemi zawiera: 78,1% azotu, 20,9% tlenu, 0,9% argonu i 0,1% innych gazów, jak wodór, hel, krypton, ksenon. Powietrze zawiera także zmienną ilość pary wodnej (od 0 do 4%) i dwutlenku węgla. Zawiera także zmienną ilość składników mineralnych i organicznych, do których należą: pyl, sadza, sole i bakterie. Obecność składników zmiennych w powietrzu odnosi się tylko do dolnych warstw atmosfery. Dolna warstwa atmosfery przenika w powierzchnię wód i lądów, górna zaś jest nieuchwytna i przechodzi w przestrzeń międzyplanetarną. Atmosfera nic jest jednorodna w przekroju pionowym. Budującą warstwy, które różnią się właściwościami fizycznymi i całokształtem występujących w nich zjawisk. Podziału atmosfery dokonano przede wszystkim w oparciu o panujące w niej procesy termiczne. Warstwą najbliższą Ziemi jest troposfera. W niej zachodzą procesy kształtujące pogodę i klimat.